Hållbarhetsredovisning

CSR hållbarhetsrapport

Kontroll hur verksamheten påverkar och kan medverka till förbättring av FNs globala hållbarhetsmål och svensk miljömål.

Hur ligger ni till kring hållbarhetsfrågor?

Vår omgivning befinner sig i förändring och utveckling där kraven på omställning och anpassning alltmer ökar. FN:s 17 globala mål (antogs 2015) syftar till att göra världen mer hållbar och rättvis fram till 2030 (agenda 2030). Begreppet hållbar utveckling innefattar social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Alla har ett lika stort ansvar för den globala och lokala utvecklingen.

Tidigare talade man om miljö och klimatmedvetenhet, idag är begreppet vidgat och man talar om hållbarhet. Miljöredovisning har utökats till hållbarhetsredovisning innefattande CSR (corporate social responsibility) eller socialt ansvarstagande.

Det är nu möjligt att se hur er verksamhet påverkar och kan medverka till förbättring av FN:s globala hållbarhetsmål och svenska miljömål.

Börja kontrollera hur ni ligger till kring hållbarhetsfrågor genom att gå igenom en kostnadsfri ”självbedömning” kring er medvetenhet och påverkan. Det är 25 frågor och tar inte speciellt lång tid. Beställ här [email protected]

Tjänster inom miljö

Vi hjälper er att uppfylla kraven i och klara bedömning/verifiering mot:

ISO 26000:2021, Organisationers samhällsansvar (social responsibility) – vägledning TS 2:2021 Egendeklaration.

SS 854000:2021, Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner – vägledning för genomförande av FN´s agenda 2030 för hållbar utveckling.

Vi genomför miljöutredningar:

 • Vi kontrollerar lagefterlevnad.
 • Vi hjälper till att förstärka kunskapen om miljöfrågor.
 • Vi riskbedömer kundernas miljöpåverkan.
 • Där så är möjligt arbetar vi på distans för att minimera resor.
 • Vi ser över kundernas säkerhetsdatablad och identifierar miljö- och hälsoskadliga kemikalier.

Vår största reducering av miljöpåverkan finns hos våra kunder i deras minskning av utsläpp.

Exempel på vad vi själva gör för att bidra till hållbarhetsmålen:

 • Våra kontor upphandlar grön el.
 • Vi är medlem i Stockholms klimatpakt.
 • Vi sorterar matavfall på kontoret.
 • Vi arbetar med digitala lösningar för kommunikation, bokföring, fakturering.
 • Vi strävar ständigt efter att minska vårt klimatavtryck.
 • Vi skänker en del av överskottet till välgörenhetsorganisationer med hållbarhetsprofil ex trädplantering.

Exempel på vad våra kunder gör:

 • Byter från smutsig el till grön el.
 • Inför källsortering med kretsloppsavtal.
 • Byter kemikalier till miljövänligare alternativ.
 • Ökar förståelsen för och kunskap kring miljöfrågor i organisationen.
 • Årsplanerar sitt miljöarbete med löpande uppföljningar.
 • Riskbedömer löpande sitt miljöarbete, sätter mål och upprättar handlingsplan.
 • Strävar ofta efter att certifiera sitt miljöarbete.